“Monumenti që zgjon Turizmin, Presqop, Petrele

https://www.youtube.com/watch?v=JXj9fZOOAu0

“Monumenti qe zgjon Turizmin, Presqop, Petrele, Bashkia Tirane eshte nje nga 8 projektet fituese ne kuader te Skemes se Granteve ne Mbeshtetje te Zonave te Prekura nga Termeti. Skema e Granteve zbatohet nga Programi per Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Programi per Zhvillimin Rajonal ne Shqiperi (RDPA) eshte nje projekt i i Agjencise se Zhvillimit Zvicerian (SDC) dhe Agjencise se Zhvillimit Austriak (ADA)