Përmbledhje e Programit

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZhRSH) III është një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në Shqipëri, bashkë-financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

Qëllimi kryesor i Programit të PZhRSh-së është të zvogëlojë pabarazitë në Shqipëri duke mbështetur zhvillimin e rajoneve të forta, që ato të mund të përparojnë me potencialet e tyre dhe të ofrojnë kushteve më të mira sociale dhe ekonomike për qytetarët. Qeveria Shqiptare e ka njohur si një prioritet Zhvillimin Rajonal dhe ka ndërmarrë një sërë masash për të investuar konsiderueshëm në këtë proces si në nivel kombëtar edhe rajonal që të arrijë objektivin e përgjithshëm të qeverisë shqiptare sa i përket Zhvillimit Rajonal: rritjen e konkurrueshmërisë ndërmjet rajoneve, duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të komuniteteve dhe të krijojë një ekonomi konkurruese e dinamike. Në këtë kontekst, Programi gjithashtu synon të rrisë kohezionin rajonal, të reduktojë pabarazitë në përdorimin e burimeve, rrisë produktivitetin dhe standardet sociale/mjedisore. Kjo do të shtonte efikasitetin e menaxhimit dhe do të krijojë një shoqëri më përfshirëse, me aftësi më të larta dhe vende punë më të mira si për gratë edhe për burrat.

Programi është një vazhdim i Programit për Zhvillimin Rajonal në Shqipërinë e Veriut, i cili parashtroi dimensione të reja në diskutimet për ZhR; duke ofruar një metodologji për ngritjen e mekanizmave të koordinimit për ZhR brenda strukturës ekzistuese të qeverisë dhe një qasje për lidhur strategjitë ndër-rajonale me zbatimin praktik të projekteve duke lejuar formulimin e strategjive të zhvillimit në bazë të zonave.

Pjesa e parë e Programit  fokusohet tek mbështetja ndaj reformës për zhvillimin rajonal, bazuar në rezultatet e fazës kalimtare (draft politika dhe kuadri ligjor) të tilla si zhvillimi i akteve nënligjore (kuadri ligjor), vazhdimi i kuadrit të ri financiar (modaliteti i ri mbi Fondin e  Zhvillimit Rajonal), mbështetja në koordinim (vertikal dhe horizontal) dhe në fusha të tjera, sipas kërkesës së qeverisë qëndrore.

Gjatë fazës së dytë, mbështetja do të adresohet në rradhë të parë ndaj strukturave të reja të krijuara – kryesisht ndaj Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal dhe katër Agjencive të Zhvillimit Rajonal. Mbështetja do t’i drejtohet edhe institucioneve të tjera të përfshira në Zhvillimin Rajonal, të tilla si vendim-marrësit në nivel rajonal dhe lokal. Mbështetja përfshin forcimin e sistemit institucional në zhvillim të Agjencive të Zhvillimit Rajonal dhe përpunimin e Programit të Zhvillimit Rajonal dhe Programeve Operacionale me pjesmarrjen e të gjithë aktorëve.

Faza e tretë e Programit përqëndrohet në përpunimin e një mekanizmi për fondin e grantit, duke përfshirë kriteret për përzgjedhjen e projektit; udhëheqjen e projekteve për zhvillimin rajonal me qëllim ngritjen dhe testimin e mekanizmit të ri të granteve, që do t’i stacionohet Agjencive të Zhvillimit Rajonal në fund të këtij Programi dhe zbatimin e mëtejshëm përmes të njëjtit mekanizëm.

Politika e Zhvillimit Rajonal është gjithashtu themelore për proceset e integrimit në BE, pasi njeh Shqipërinë pikërisht me parimet e njëjta të politikës së Kohezionit të BE-së. Programi do të asistojë për zbatimin e kuadrit strategjik, rregullator, institucional dhe financiar për Zhvillimin Rajonal, i cili do të kontribuojë në përshpejtimin e procesit të anëtarësimit në BE.