Partnerët e Programit


Një Projekt i:


Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

Agjencisë Austriake për Zhvillim

Projekti Zbatohet nga:


ECORY

Co-Plan

Partnerët Strategjik:


Zyra e Zëvendës Kryeministrit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Partners:


Ministritë e Linjës

Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Shoqata e Këshillave të Qarkut

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Shoqata për Autonominë Vendore

Partnerët Zhvillimor:


Bashkimi Europian

GIZ

Agjencia Austriake për Zhvillim