Trajnimet

Trajnim për klasifikimin NUTS _ GNPIE Kapitulli 22 dhe FSHZH

Si pjesë e mbështetjes së ofruar nga projekti PZHRSH Faza IV, i financuar nga qeveria Zviceriane dhe ajo Austriake, për anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 22 dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH), dy ekspertë ndërkombëtarë mbajtën një trajnim tre ditor mbi klasifikimin NUTS, implikimet e tij për Shqipërinë në...

Zhvillimi i Partneritetit në Kontekst të Politikës së Kohezionit të BE-së

Programi për Zhvillimit Rajonal (RDPA) një bashkëfinancim i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA),  zbatuar në partneritet me Qeverinë e Shqipërisë, gjatë muajit shkurt 2023, në prani të ekspertes ndërkombëtare znj. Maja Hranilović realizoi 2 trajnime për “Zhvillimin e Partneritetit në...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 4

Përfaqësues të bashkive të Rajonit 4 morën pjesë në trajnimin e tretë me titull “Udhëzues Praktik për Procedurat e Prokurimit, Dhënien e Granteve dhe Kontratat për Veprimin e Jashtëm të Bashkimit Europian (PRAG)” i cili u zhvillua në datat 30 Qershor-01 Korrik 2022 në Vlorë. Ky trajnim përfundoi me sukses ciklin e trajnimeve të organizuar

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 1

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej shtatorit të vitit të kaluar janë duke realizuar një seri trajnimesh për institucionet e qeverisjes lokale që fokusohen kryesisht te fuqizimi i stafeve teknike të departamenteve të bashkive të cilat merren në mënyrë të...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 3

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej shtatorit të vitit të kaluar janë duke realizuar një seri trajnimesh për institucionet e qeverisjes lokale që fokusohen kryesisht te fuqizimi i stafeve teknike të departamenteve të bashkive të cilat merren në mënyrë të...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej shtatorit të vitit të kaluar janë duke realizuar një seri trajnimesh për institucionet e qeverisjes lokale që fokusohen kryesisht te fuqizimi i stafeve teknike të departamenteve të bashkive të cilat merren në mënyrë të...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 1

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 1 morën pjesë në trajnimin e dytë me titull “Studimet e Fizibilitetit” i cili u zhvillua në datat 02-03 Qershor 2022 në Shkodër. Trajnimi u zhvillua me prezencë fizike duke ju mundësuar pjesëmarrësve kohën e nevojshme të bënin pyetje

Udhëzuesi PRAG-Trajnim i Trajnerëve (ToT)

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), do të organizojnë pesë trajnime mbi Udhëzuesin Praktik për procedurat e prokurimit, dhënies së granteve dhe kontratave për veprimet e jashtme të Bashkimit Evropian (PRAG). Një sesion trajnimi i thelluar (4 ditë), i quajtur Trajnimi i...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 3

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 3 morën pjesë në trajnimin e dytë me titull “Studimet e Fizibilitetit” i cili u zhvillua në datat 11-12-13 Maj 2022 në Pogradec. Trajnimi 3 ditor u zhvillua me prezencë fizike duke ju mundësuar pjesëmarrësve kohën e nevojshme të

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej shtatorit të vitit të kaluar janë duke realizuar një seri trajnimesh për institucionet e qeverisjes lokale që fokusohen kryesisht te fuqizimi i stafeve teknike të departamenteve të bashkive të cilat merren në mënyrë të...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnimi i Trajnerëve (ToT)

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), po organizojnë Trajnimin 4 ditor për Studimet e Fizibilitetit në datat 4-5-6-7 Prill 2022. Një sesion trajnimi i thelluar (4 ditë), i quajtur Trajnimi i Trajnerëve (ToT), po kryhet në gjatë datave 4-7 prill me pjesëmarrjen e një stafi...

Menaxhimi i Ciklit të Projektit- Rajoni 3

Finalizohet me sukses raundi i parë i trajnimeve për “Menaxhimin e Ciklit të Projektit” / “Project cycle Management” . Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri në datë 25-26 Nëntor 2021 në koordinim të ngushte më Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, ASPA finalizoi ciklin e parë të trajnimeve për bashkitë e Rajonit 3. Ky trajnim u...

Menaxhimi i Ciklit të Projektit- Rajoni 4

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri, vijon me raundin e parë të trajnimeve për “Menaxhimin e Ciklit të Projektit” / “Project cycle Management” në datë 08-09 Nëntor 2021 për 20 bashkitë e Rajonit Zhvillimor 4, në koordinim të ngushte më Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, ASPA. Ky trajnim, i cili po zhvillohet për të gjitha bashkitë

Menaxhimi i Ciklit të Projektit- Rajoni 1

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri, po zhvillon këto 2 ditë raundin e dytë të trajnimit për “Menaxhimin e Ciklit të Projektit” / “Project cycle Management” me bashkitë e Rajonit Zhvillimor Kukës – Shkodër – Lezhë, në koordinim të ngushte më Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, ASPA.

Menaxhimi i Ciklit të Projektit- Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri, zhvilloi më 29 & 30 Shtator raundin e parë të trajnimeve për “Menaxhimin e Ciklit të Projektit” / “Project cycle Management” me 11 bashkitë e Rajonit Zhvillimor Tiranë – Durrës – Dibër, në koordinim të ngushte më Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, ASPA. Ky trajnim, i cili do të zhvillohet